موقع كنيسة مارجرجس بالسنطة

Foreign News

Record storico a Wall Street,  Trump non spaventa più i mercati

Record storico a Wall Street,  Trump non spaventa più i mercati

New York - Poteva essere un tracollo, ma fino ad ora l'elezione a sorpresa di Donald Trump ha fatto bene alla Borsa Usa. Wall Street ha portato il Dow Jones a superare per la prima volta quota 19.000 punti. Secondo i primi dati subito dopo lo squillo della campanella che segna la fine delle transazioni il Dow Jones ha guadagnato lo 0,35% e ha chiuso a 19.023,87 punti, un livello mai toccato prima ma atteso visti i continui ritocchi al rialzo delle ultime sedute. Il Nasdaq ha guadagnato lo 0,33% a 5.386,35 punti.  Si tratta del sesto ritocco al rialzo del record dall'8 novembre per il Dow Jones. Dopo avere accolto l'elezione di Trump con un tonfo, Wall Street ha iniziato gradualmente ma rapidamente ad apprezzarlo.
Il tono moderato - salvo alcuni sprazzi - usato dopo l'elezione è stato bene accolto dalla Borsa di New York e alcune delle misure che il presidente eletto adotterà nei primi 100 giorni alla Casa Bianca dal 20 gennaio sono state apprezzate.  Tra queste l'annuncio ufficiale del ritiro dagli Usa dall'accordo di Associazione Trans Pacifico (Ttp) che univa l'economia Usa a quella di altri 12 Paesi dell'area asia-pacifica, esclusa la Cina. Lo stesso vale per l'annuncio di revocare i limiti imposti da Barack Obama alle trivellazioni petrolifere e per l'estrazione del gas e alla riapertura delle miniere di carbone. Tutte misure contro l'ambiente, secondo i suoi critici, ma che entusiasmano il mondo degli affari che detta legge a Wall Street.

إرسل لصديق

تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة ومصداقية الخبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.

تعليقات فيسبوك

تصويت

ما رائيك في شكل الموقع الجديد